بایگانی وبلاگ

تأملاتی بر هنر داستان نویسی: جلسه 1

نوشتن عملی متکی بر امید است. نوشتن ابزار آفرینش نظم از بی‌نظمی است. نوشتن یعنی به چالش و مبارزه طلبیدن تمام باورها و فرض هایی که داشته اید. از راه نوشتن، هویتی شخصی را در میان گمنامی طلب می کنیم.

با برچسب: ,
پست شده در داستان نویسی, وبلاگ
بایگانی