مقالات

- عوامل مؤثر در تعیین تیراژ (شمارگان) کتاب، نشریه صنعت نشر، شماره ۱، اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران، ۱۳۸۵

- عوامل مؤثر در تعیین قیمت کتاب، نشریه صنعت نشر، شماره ۲، اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران، ۱۳۸۶

- آزادی چیست؟ نشریه جشن کتاب، شماره ؟

- گذشته و فرهنگ ایران، در کنار فرهنگ جهان، نشریه جشن کتاب، شماره ؟

معجزه‌ی خرد جمعی، و در خانه اگر کس است، یک حرف بس است ، نشریه جشن کتاب، سال ۱۳۸۴

- سرمقاله اولین شماره از دوره جدید جشن کتاب، جشن کتاب، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶

- ضرورت قصه، جشن کتاب، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶

پاسخ دهید

بایگانی