فرهنگ دولت را مي سازد يا دولت فرهنگ را؟

در سال 1925، كتاب نبرد من اثر آدولف هيتلر منتشر شد و در سال 1926، جلد دوم آن، جنبش ناسيونال سوسياليسم بيرون آمد. اين كتاب شور كاذبي در ميان مردم برانگيخت كه باعث شد در سال 1930، حزب نازي آلمان اكثريت آراي مجلس را به دست آورد و در سال 1933، هيتلر صدر اعظم و رهبر آلمان شود. در سال 1939، با حمله ي آلمان نازي به لهستان، جنگ جهاني دوم آغاز شد كه در آن بيش از چهل ميليون نفر به قتل رسيدند و ده ها كشور به خاك و خون كشيده شد. پس از پايان جنگ، آلمان به دو كشور تقسيم شد و نقشه ي سياسي دنيا تغيير كرد.

در قرن شانزدهم، شور تأتر در انگلستان درست پس از قرون وسطي، باعث ظهور چهره هاي برجسته اي همچون كريستوفر مارلو، بن جانسن و ويليام شكسپير شد. شكسپير با نمايش نامه هايش چنان قدرتي به فرهنگ بريتانيا بخشيد كه سانسور فرهنگي شديد حكومت اليزابت اول، نتوانست در برابر آن مقاومت كند و همين تسليم دولت در برابر فرهنگ، دوران اليزابت را به يكي درخشان ترين دوران هاي بريتانيا از نظر فرهنگي مبدل كرد. تحول فرهنگ مردم فرهيخته ي بريتانيا در اين دوران، غير از معرفي نمونه هايي عالي از ادبيات نمايشي و شعر به جهان، با عرضه ي چهره هايي همچون فرانسيس بيكن و نظريات سياسي او،  باعث شد كه استعمار انگلستان در جهان بعد تازه اي بيابد.

همزمان با انگلستان، در اسپانيا نيز تحولاتي رخ مي

داد، درست چهارصد سال پيش، در سال 1605، ميگل د سروانتس، نخستين رمان مدرن جهان را نوشت: دن كيشوت. دن كيشوت هم تحولي اساسي در روايت و نثر جهان به وجود آورد كه رمان امروز ميراث آن است، و هم نقطه ي پاياني بر قرون وسطي و رمانس هاي شهسواري آن گذاشت و اسپانيا و اروپا را متوجه نياز به توجه به ظهور عصر جديد و مستلزمات آن كرد. ظهور دن كيشوت، اروپا را وارد مرحله ي تازه اي كرد.

در سال 1776، تام پين، نويسنده ي امريكايي، كتاب عقل سليم، و در سال 1791، كتاب حقوق بشر را نوشت. اين هر دو كتاب، مردم امريكا را به استقلال طلبي در برابر استعمار بريتانيا تهييج كرد. جرج واشنگتن بسيار از اين دو كتاب الهام گرفت و جنگ هاي استقلال طلبي امريكا و موفقيت آن، تا حدودي حاصل شوري بود كه كتاب هاي تام پين در مردم امريكا برانگيخت. آثار او در مردم انگلستان نيز بسيار مؤثر بود و مطرح شدن حقوقي كه او براي شهروندان مطرح كرده بود، باعث ايجاد اصلاحاتي در قوانين مالياتي، آموزشي و بهداشتي انگلستان شد. همچنين، تصور اوليه ي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،  حاصل انديشه هاي تام پين بود.

در قرن سوم ميلادي، دويست و اندي سال پس از ظهور مسيحيت، كاهني بابلي به نام ماني، نياز زمان را به ديني جهان شمول كه بتواند در سراسر جهان گسترش يابد، حس كرد، بنابراين آيين ماني را بنيان گذاشت و با كتاب هاي خو

zp8497586rq
پست شده در مقالات, نشر و آزادی بیان
بایگانی